เงินฝากออมทรัพย์
ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เงินฝากประจำ 3 เดือน
ร้อยละ 2.75 ต่อปี
เงินฝากประจำ 6 เดือน
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
เงินฝากประจำ 12 เดือน
ร้อยละ 3.25 ต่อปี
เงินฝากประจำ 18 เดืิอน
ร้อยละ 3.50 ต่อปี
เงินฝากประจำ 24 เดือน
ร้อยละ 3.75 ต่อปี
เงินฝากประจำ 36 เดือน
ร้อยละ 4.00 ต่อปี
เงินฝากประจำ 24 เดือน แบบมีเงื่อนไข
ร้อยละ 4.00 ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษทุกประเภท
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมทบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย สำหรับปีบัญชี 2560
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดทัศนศึกษา สำหรับสมาชิก
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต 59
แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าดูข้อมูลสมาชิก
ขอเชิญสมาชิกใหม่เข้าปฐมนิเทศน์ (24 ก.ย.59)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปี 2559
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2560
ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดทัศนศึกษา สำหรับสมาชิก
ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ (2559)
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559

วารสารฉบับที่ 3 ปี 2559
วารสารฉบับที่ 2 ปี 2559
วารสารฉบับที่ 1 ปี 2559
รายงานกิจการประจำปี 2558
วารสารฉบับที่ 3 ปี 2558
วารสารฉบับที่ 2 ปี 2558
วารสารฉบับที่ 1 ปี 2558
Click for Phuket, Thailand Forecastสงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป