เงินฝากออมทรัพย์
ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เงินฝากประจำ 3 เดือน
ร้อยละ 2.75 ต่อปี
เงินฝากประจำ 6 เดือน
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
เงินฝากประจำ 12 เดือน
ร้อยละ 3.25 ต่อปี
เงินฝากประจำ 18 เดืิอน
ร้อยละ 3.50 ต่อปี
เงินฝากประจำ 24 เดือน
ร้อยละ 3.75 ต่อปี
เงินฝากประจำ 36 เดือน
ร้อยละ 4.00 ต่อปี
เงินฝากประจำ 24 เดือน แบบมีเงื่อนไข
ร้อยละ 4.00 ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษทุกประเภท
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
ผลการเลือกตั้ง กรรมการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (24 ม.ค.61)
ประชุมใหญ่สามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2560 (21 ม.ค. 61)
แจ้งการขอโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ
ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สสอค. กรณีให้สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญต้องเป็น หรือสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอค. พ.ศ.2561
สอ.ครูภูเก็ตต้อนรับตัวสหกรณ์จากประเทศเกาหลี (12 ธันวาคม 2560)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
ประกาศ รับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561
ประกาศ รับสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561
ประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ปี 2560
ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สสอค.
ประกาศการให้ทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ ปี 2560

รายงานกิจการ ประจำปี 2560
วารสารฉบับที่ 4 ปี 2560
คู่มือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปี 2560
วารสารฉบับที่ 3 ปี 2560
วารสารฉบับที่ 2 ปี 2560
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ปี 2559-2562
วารสารฉบับที่ 1 ปี 2560
Click for Phuket, Thailand Forecast


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป