ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
คณะกรรมการดำเนินการ

 


นายนัทธี ถิ่นสาคู
ประธานกรรมการ

 
         

นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์
รองประธานกรรมการ

นายนิยม พรหมขุนทอง
รองประธานกรรมการ
         

ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ
กรรมการ

นายสุชาย จินะเสนา
กรรมการ

นายสุโขทัย ต่อพงษ์
กรรมการ

นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์
กรรมการ
       

นายวาริน ขาวทอง
กรรมการ

นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์
กรรมการ

นายขัมน์ สุขาพันธุ์
กรรมการ

นางอิศรา ณ นคร
กรรมการ
       

นายชวนศักดิ์ จำปาทอง
กรรมการ

นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร
กรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน
กรรมการและเลขานุการ

นายสุพัตร พัฒการีย์
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป