ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจฯ

 


นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์
นายกสมาคม

 

นายธงชัย ณ ถลาง
อุปนายก

นายขัมน์ สุขาพันธุ์
อุปนายก
นายประชา ชลชวลิต
นายทะเบียน

นายมานะ ตัณฑัยย์์
กรรมการ

นายเสทือน มุขดี
กรรมการ

นายสวัสดิ์  ชุมรักษ์
กรรมการ

นางอิศรา ณ นคร
เหรัญญิก

นายสมพงศ์ สิทธิไชย
เลขานุการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป