ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม : สหกรณ์ฯ ได้ให้ความรู้แก่สมาชิก โรงเรียนวัดเทพนิมิตร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ได้ให้ความรู้แก่สมาชิก โรงเรียนวัดเทพนิมิตร เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการและให้ความรู้ เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในเรื่องที่สมาชิกและคุณครูทั่วไปให้ความสนใจ และติดตามอยู่ในปัจจุบันได้แก่ เรื่อง
- การดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
- เงินสวัสดิการของสหกรณ์ฯแก่สมาชิก
- ก.บ.ข.(กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ)
- ช.พ.ค. / ช.พ.ส.
และตอบคำถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป