ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม : กิจกรรมโครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด นายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ เป็นประธาน
เปิดการประชุมโครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีนายสวัสดิ์ อยู่คง ผู้จัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้การทำงานเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ระหว่างปี 2561-2564 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและนโยบาย
ที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานของสหกรณ์มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการดำเนินการ ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์
และการบริหารจัดการองค์กร โดยมีนายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนายอุทิศ ภูมิชัย
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ เขต 1และ 2/ประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรในการความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า เขื่อนรัชชประภา
จังหวัดสุราษฎร์ธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป