ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ด้วยชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 24ธันวาคม 2559ณโรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ตตั้งแต่เวลา08.30 - 12.00 น.ในการนี้ขอเชิญสมาชิกชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สมาชิกชมรมครูอาวุโสฯ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมใหญ่ รับบัตรเข้าร่วมประชุมใหญ่ด้วยตนเอง (หนึ่งคนต่อหนึ่งบัตร) ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต (ผู้จัดการ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป