ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
สรุปการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ 20 กุมภาพันธ์ 2560

สรุปการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูภูเก็ต
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

1.เกี่ยวกับสมาชิก
1.1 สมาชิกเมื่อต้นเดือนมกราคม 60 จำนวน 4,934 คน สมาชิกสมทบ 443 คน รวม 5,377 คน
สมาชิกลาออก 7 คน สมาชิกสมทบลาออก 1 คน รวม 8 คน
เหลือสมาชิก ณ วันสิ้นเดืนมกราคม 5,392 คน
1.2 การพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับสถานะของสมาชิกในเดือนนี้
- รับสมาชิกเข้าใหม่ 41 ราย
- รับโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่น 3 ราย
- สมาชิกขอโอนไปสหกรณ์อื่น 8 ราย
- สมาชิกขอลาออก 6 ราย
- ให้ออกจากสมาชิก 1 ราย
.....................

2. การอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิก
2.1 กู้ ฉฉ.1 63 ราย เป็นเงิน 1,131,900 บาท
2.2 กู้ ฉฉ.2 21 ราย เป็นเงิน 2,701,600 บาท
2.3 กู้พิเศษ 90 % ของมูลค่าหุ้น 60 ราย เป็นเงิน 6,200,900 บาท
2.4 กู้สามัญ 77 ราย เป็นเงิน 52,758,100 บาท
2.5 กู้พิเศษใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน 8 ราย เป็นเงิน 6,200,900 บาท
................

3. สถานะการเงิน ณ วันสิ้นเดือนมกราคม 2560
3.1 เงินค่าหุ้น
1,563,537,210 บาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 50,274,570 บาท
3.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 1,323,959,334.53 บาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 30,225,163.03 บาท
...............

4.สวัสดิการสมาชิก
4.1 สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการวันเกิดเดือนมกราคม 83,040 บาท
4.2 อนุมัติจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการและเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 1 ราย (นายภควรรษ สมบูรณ์) เป็นเงิน 500,000 บาท
.................

5. อนุมัติผลการประชุมของฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายเงินกู้ และฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
5.1 มีมติให้เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศาลาประชาคม เวลา 07.00-13.00 น.
- บริจาคสมทบทุนการจัดงาน 3,000 บาท
- มอบทุนการศึกษา 3 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
- ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
- ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้สด
- บริจาคเงินซับน้ำตาชาวใต้ จากเงินบริจาคของสมาชิก 16,880 บาท และเงินสมทบจากสหกรณ์ 16,880 บาท รวม 33,760 บาท
5.2 มีมติให้ปรับปรุง website ของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานเป็นผู้รับผิดชอบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการในแต่ละเดือนลงใน website
5.3 มีมติให้จัดทำข่าวสาร 4 ฉบับ
5.4 มีมติให้จัดปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 3 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 เสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
- ครั้งที่ 2 เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
- ครั้งที่ 3 เสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
5.5 มีมติให้ ผศ.ดร.อนุศักดิ์ ห้องเสงี่ยม เป็นผู้ ประสานงานโครงการตามแผนกลยุทธ์
5.6 มีมติให้จัดทำคู่มือสมาชิก
5.7 มีมติจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ/ผู้ตรวจสอบฯ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในแผนกลยุทธ์ ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมน้ำตกโตนไทร อ.ถลาง ภูเก็ต

นายชวนศักดิ์ จำปาทอง
เลขานุการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป