ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
สรุปการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ 20 มีนาคม 2560

สรุปการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูภูเก็ต
ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 20 มีนาคม 2560
...........................
1.เกี่ยวกับสมาชิก
1.1 สมาชิกเมื่อต้นเดือน กุมภาพันธ์ 60 จำนวน 4,950 คน สมาชิกสมทบ 442 คน รวม 5,392 คน
สมาชิกเข้าใหม่ 40 คน ลาออก 1 คน สมาชิกสมทบเข้าใหม่ - ลาออก - คน
เหลือสมาชิก ณ วันสิ้น4,989 คน สมาชิกสมทบ 442 คน เหลือสมาชิกทั้งหมด ณ วันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 60 จำนวน 5,431 คน

1.2 การพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับสถานะของสมาชิกในเดือนนี้
- รับสมาชิกเข้าใหม่ 19 ราย
- รับโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่น 2 ราย
- สมาชิกขอโอนไปสหกรณ์อื่น 4 ราย
- สมาชิกขอลาออก 1 ราย
- ให้ออกจากสมาชิก - ราย

2. การอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิก
2.1 กู้ ฉฉ.1 62 ราย เป็นเงิน 1,264,800 บาท
2.2กู้ ฉฉ.2 40 ราย เป็นเงิน 4,843,800 บาท
2.3 กู้พิเศษ 90 % ของมูลค่าหุ้น 74 ราย เป็นเงิน 14,915,800 บาท
2.4 กู้สามัญ
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 18 ราย เป็นเงิน 8,993,400 บาท
- วันที่ 3 มีนาคม 33 ราย เป็นเงิน 20,753,200 บาท
- วันที่ 9 มีนาคม 28 ราย เป็นเงิน 21,112,700 บาท
2.5 กู้พิเศษใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน 5 ราย เป็นเงิน 14,340,000 บาท3. สถานะการเงิน ณ วันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560
3.1 เงินค่าหุ้น
1,581,113,800 บาท เพิ่มขึ้นระหว่างเดือน 17,577,590 บาท
3.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 1,339,870,506.81 บาท เพิ่มขึ้นระหว่างเดือน 15,912,172.28 บาท

4.สวัสดิการสมาชิก
4.1 สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการวันเกิดระหว่างเดือน 76,810 บาท รวมยอดสุทธิ 159,850 บาท
4.2 ค้างจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการและเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก 2 ราย นายเจิมศักดิ์ หัชชะวณิชและนายถวิล ภริงคาร(ยังค้างจ่าย...รอการส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบและการนัดหมายญาติ..เป็นเงิน 840,000 บาท)
.................
5. อนุมัติผลการประชุมของฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายเงินกู้ และฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
5.1 คณะกรรมการศูนย์ประสานงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเนื่องในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯครูไทยและสมาคมฯ ชสอ. ในวันที่ 25 มี.ค ณ.อาคารอิมเพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
5.2 กำหนดปฐมนิเทศสมาชิกเข้าใหม่ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 เม.ย. เวลา 08.00-12.00 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ
5.3 การจัดทำข่าววารสารสหกรณ์ ฉบับที่ 1 ส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์แล้ว คาดว่าจะเสร็จก่อนสิ้นเดือนมีนาคม
5.4 การจัดทำคู่มือสมาชิกจะแจกผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวันที่ 18 มีนาคม 60
5.5 มติมอบหมายงานการประชุมสัมมนา
- สถานที่ ชวนศักดิ์ จำปาทอง
- เอกสาร สวัสดิ์ อยู่คง /เนาวรัตน์ ฉั่วเจริญ
- เครื่องเสียง สวัสดิ์ อยู่คง /กฤตยา เดชภิบาล
- อาหารฯ อิศรา ณ นคร
- กิจกรรมฯ ธงชัย ณ ถลาง /อิศรา ณ นคร
- พิธีกร สุชาย จินะเสนา /จรุง สังขรักษ์
- ประสานงานวิทยากร สุชาย จินะเสนา
- ประสานงาน กรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง อิศรา ณ นคร
5.6 พิจารณามอบคณะกรรมการช่วยเขียนโครงการ
- โครงการสัมมนาคณะกรรมการฯ ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ
- โครงการประเมินผลฯแผนยุทธศาสตร์ฯ ผอ.ธงชัย ณ ถลาง
- โครงการพัฒนาสหกรณ์ฯ ผศ.ดร.อนุศักดิ์ ห้องเสงี่ยม
- โครงการอบรมอาชีพฯ ผอ.พัลลภ เอ่งฉ้วน
- โครงการแสดงมุทิตาจิตฯ ผอ.สวัสดิ์ ชุมรักษ์
- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผอ.บุญช่วย สุวรรณรัฐภูมิ
- โครงการพัฒนาฐานข้อมูลฯ ผอ.สุชาย จินะเสนา
- โครงการร่วมกิจกรรมวันสำคัญ อ.จรุง สังขรักษ์
- โครงการศึกษาดูงานฯ ผอ.ขัมน์ สุขาพันธุ์
5.7 พิจารณาให้จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี 60 เพิ่มวันหยุดตามประเพณีและที่ธนาคารกำหนด

6.เรื่องแจ้งเพื่อทราบและอื่นๆ
6.1นายทะเบียนสหกรณ์แจ้งรับทราบระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินค่าหุ้น พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
6.2 สำนักงานสหกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน วันที่ 21-22 มี.ค.60 ณ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
6.3 ผู้จัดการฝ่ายเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งใบหุ้นมาให้สหกรณ์
6.4 สหกรณ์ฯให้การสนับสนุนโครงการ"วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ"ครั้งที่ 13 ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเป็นเงิน 1,000 บาท
6.5 สหกรณ์ฯวางพวงมาลาสักการะท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในวันที่ 13 มี.ค 60


นายชวนศักดิ์ จำปาทอง
เลขานุการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป