ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
สรุปการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ 20 เมษายน 2560

สรุปการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูภูเก็ต
ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 20 เมษายน 2560
...................
1. เกี่ยวกับสมาชิก
1.1 จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 4,993 คน สมทบ 442 คน รวม 5,435 คน
1.2 การพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับสถานะสมาชิก
- รับสมาชิกเข้าใหม่ 14 ราย
- รับโอน 2 ราย
- ขอโอน 1 ราย
- ลาออก 1 ราย
- ถึงแก่กรรม 4 ราย
- ให้ออก - ราย
2. การอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกในเดือนมีนาคม 2560
2.1 กู้ ฉฉ.1 63 ราย เป็นเงิน 1,128,300 บาท
2.2 กู้ ฉฉ.2 49 ราย เป็นเงิน 5,871,000 บาท
2.3 กู้พิเศษ 90% 73 ราย เป็นเงิน 14,047,528.80 บาท
2.4 กู้สามัญ 75 ราย เป็นเงิน 46,471,400 บาท
2.5 กู้พิเศษหลักทรัพย์ค้ำประกัน 8 ราย เป็นเงิน 19,808,000 บาท
3. สถานะทางการเงิน ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2560
3.1 เงินค่าหุ้น 1,600,967,660 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 19,853,860 บาท
3.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 1,353,813,132.98 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 6,650,237.30 บาท
4. สวัสดิการสมาชิก
4.1 สมาชิกถึงแก่กรรม 4 ราย
1) น.ส.สุปรีดี นนทพันธาวาทย์ สงเคราะห์ศพ 100,000 สงเคราะห์ครอบครัว 500,000
2) นายสุรศักดิ์ ปจันทบุตร สงเคราะห์ศพ 100,000 สงเคราะห์ครอบครัว 500,000 สมาคมฯ 190,000
3) นายณรงค์ เห้งสวัสดิ์ สงเคราะห์ศพ 100,000 สงเคราะห์ครอบครัว 190,000 ประกัน 110,000 สมาคมฯ 190,000 ครูไทย 600,000
4) น.ส.อลิสา เกลาฉีด สงเคราะห์ 50,000 สงเคราะห์ครอบครัว 100,000
4.2 ขออนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวการสมาชิกถึงแก่กรรม ที่ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว จำนวน 6 ราย
1) น.ส.จุไรรัตน์ กตัญชลีกุล 400,000 บาท
2) นายปฐม รัตนานุพงศ์ 500,000 บาท
3) น.ส.สุปรีดี นนทพันธาวาทย์ 500,000 บาท
4) นายสุรศักดิ์ ปจันทบุตร 500,000 บาท
5) นายณรงค์ เห้งสวัสดิ์ 190,000 บาท
6) น.ส.อลิสา เกลาฉีด 100,000 บาท
...ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560.เวลา 09.30 น...ณ.สอ.ครูภูเก็ต.
5. สรุปเรื่องประชุมของฝ่ายอำนวยการ/ฝ่ายเงินกู้/ฝ่ายศึกษาและ ปชส.
5.1) มอบหมาย นายขัมน์ สุขาพันธ์ เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นางอิศรา ณ นคร สังเกตการณ์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560
5.2) มีมติแต่งตั้ง นายขัมน์ สุขาพันธ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
ณ โรงแรมลีการ์เด้น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และมอบ นายสวัสดิ์ อยู่คง สังเกตการณ์ ในวันที่ 22 เมษายน 2560
5.3) ฝ่ายศึกษาฯ พิจารณาโครงการศึกษาดูงานและสังเกตการณ์ การประชุมใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ กรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจสอบ/ผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 60 และแจ้งประมาณการให้ที่ประชุมพิจารณา
5.4) พิจารณาโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล มอบผู้รับผิดชอบ
หลักที่ 4 ความรับผิดชอบ ผศ.ดร.อนุศักดิ์ ห้องเสงี่ยม
หลักที่ 5 ความโปร่งใส นายจรุง สังขรักษ์
หลักที่ 6 การมีส่วนร่วม นายสุชาย จินะเสนา
หลักที่ 8 นิติธรรม ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ / นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์
...นัดประชุมวันที่ 10 พ.ค.60...
6. เรื่องอื่นๆ
6.1 สหกรณ์จังหวัดขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุมเพื่อจัดฝึกอบรม ในวันที่ 26-27 เมษายน 60
6.2 สกสค.ขอใช้สถานที่ประชุมเพื่อจัดประชุมโครงการช่วยเหลือหนี้สินครู ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 60
6.3 ประธานเสนอให้ฝ่ายจัดการตรวจเช็คแอร์ทุกตัวที่มีอายุการใช้งานนานหากมีปัญหาการใช้งาน ให้ทำบันทึกขอจัดซื้อใหม่ตามระเบียบ
6.4 ประธานหารือ เรื่องการจัดทำห้องเกียรติยศของสหกรณ์ ให้ช่วยกันจัดหาช่างมาเขียนแบบแปลนและเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณา
6.5 การจัดทำจดหมายข่าวต้องรีบดำเนินการ
6.6 มอบเลขา จัดทำสมุดโทรศัพท์,สวัสดิการ เล่มกระทัดรัดไว้บริการสมาชิก
6.7 มอบฝ่ายจัดการช่วยบริการน้ำผู้เข้าประชุมอีกครั้งหลัง 15.30 น.


นายชวนศักดิ์ จำปาทอง
(เลขานุการ)

นายขัมน์ สุขาพันธ์
(ผช.เลขานุการ)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป