ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
สรุปการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ 22 พฤษภาคม 2560

สรุปการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูภูเก็ต
ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

1.เกี่ยวกับสมาชิก
1.1 จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 จำนวน 4,998 คน สมทบ 4421 คน รวม 5,435 คน
1.2 การพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับสถานะ
สมาชิกในเดือนพฤษภาคม 60
- รับสมาชิกเข้าใหม่ 15 ราย
- รับโอน - ราย
- ขอโอน 10 ราย
- ลาออก 5 ราย
- ถึงแก่กรรม 3 ราย
- ให้ออก 3 ราย (ขาดส่งเงินค่าหุ้นเกิน 3 งวด 2 ราย/ผิดนัดชำระหนี้และดอกเบี้ยเกิน 2 งวด 1 ราย)
...............
2. การอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิก ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560
2.1 กู้ ฉฉ.1 จำนวน 79 ราย เป็นเงิน 1,452,300 บาท
2.2 กู้ ฉฉ.2 จำนวน 71 ราย เป็นเงิน 7,676,100 บาท
2.3 กู้พิเศษ 90% จำนวน 81 ราย เป็นเงิน 13,542,485.79 บาท
2.4 กู้สามัญ 20 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2560 จำนวน 47 ราย เป็นเงิน 34,422,100 บาท
2.5 อนุมัติเงินกู้พิเศษหลักทรัพย์ค้ำประกัน เดือน พฤษภาคม 2560 จำนวน 16 ราย เป็นเงิน 35,681,000 บาท
...............
3. สถานะทางการเงิน ณ วันสิ้นเดือน (30 เมษายน 2560)
3.1 ทุนเรีอนหุ้น
- เงินค่าหุ้น 1,609,745,560.00 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 8,777,900 บาท
3.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 1,359,223,624,87 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 12,702,880.76 บาท
3.3 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
6,792,388.87 บาท ลดลงจากเดือนก่อน 500,000 บาท
...............
4. สวัสดิการสมาชิก
4.1 สมาชิกถึงแก่กรรม 3 ราย
1) น.ส.พิชญาภัค บุญประเสริฐ สมาชิกเลขที่ 6399 เสียชีวิตวันที่ 19 เมษายน 60 อายุเป็นสมาชิก 11 ปี ได้รับสวัสดิการ สงเคราะห์ศพ 100,000 บาท กองทุนสงเคราะห์ครอบครัว 220,000 บาท สมาคมฌาปนกิจฯ 190,000 บาท
2) นายอุทิศ สันติธรรมารักษ์ สมาชิกเลขที่ 6082 เสียชีวิตวันที่ 22 เมษายน 60 ได้รับสวัสดิการ สงเคราะห์ศพ 100,000
กองทุนสงเคราะห์ครอบครัว 250,000
ประกันชีวิต(สมัครใจ) 110,000
3) นายศิลา สนั่นเอื้อ สมาชิกเลขที่ 4660 เสียชีวิตวันที่ 4 พฤษภาคม 60 ได้รับสวัสดิการ เงินสงเคราะห์ศพ 100,000
กองทุนสงเคราะห์ครอบครัว 370,000
ประกันชีวิต(สมัครใจ) 110,000
สมาคมฯ 190,000
4.2 ขออนุมัติจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวการสมาชิกถึงแก่กรรม ที่ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว จำนวน 3 ราย
1) น.ส.พิชญาภัค บุญประเสริฐ 220,000 บาท
2) นายอุทิศ สันติธรรมารักษ์ 250,000 บาท
3) นายศิลา สนั่นเอื้อ 370,000 บาท
ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ สนง.สหกรณ์ครูฯ
...............
5. สรุปเรื่องประชุมของฝ่ายอำนวยการ/ฝ่ายเงินกู้/ฝ่ายศึกษาและ ปชส.
5.1) แจ้งรับทราบฐานะทางการเงินของสหกรณ์ฯประจำเดือนเมษายน
5.2) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้านค้าสหกรณ์
5.3) มีมติแต่งตั้ง นายสมพงศ์ สิทธิไชย เป็นผู้แทนสหกรณ์ และมอบหมาย นางอิศรา ณ นครเป็นผู้สังเกตการณ์ ในการประชุมใหญ่ ชสอ.วันที่ 10 มิ.ย 60
5.4) มีมติให้ปรับปรุงอาคาร และให้ปรับแบบแปลนด้านหน้าและหลังคา
5.5) มีมติให้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อขอความอนุเคราะห์พบปะสมาชิก
5.6) มีมติแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลผู้รับผิดชอบหลักต่างๆ เพื่อรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จาก จนท.กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในวันที่ 17 พ.ค.60 ทั้ง 4 หลัก จนท.กรมส่งเสริมฯ จะมาประเมินครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 60
5.7) จัดปฐมนิเทศ สมาชิกใหม่ ครั้งที่ 2/2560 วันเสาร์ที่ 3 มิ.ย 60 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สอ.ภูเก็ต
...............
6. การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น
6.1 โรงเรียนเกาะสิเหร่ ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าในวันเสาร์ที่ 3 มิ.ย.60
6.2 โรงเรียนบ้านพรุจำปา ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ วันอังคารที่ 23 พ.ค.60
6.3 สหกรณ์จังหวัด เชิญร่วมพิธีและสมทบการมอบทุนให้นักเรียน เนื่องในวันสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในวันพุธที่ 7 มิ.ย.60
6.4 สกสค.จะจัดส่งคู่มือ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้สินครูที่เป็นสมาชิก มาให้ประธานสหกรณ์ฯได้รับทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ
...............

นายชวนศักดิ์ จำปาทอง
(เลขานุการ)


นายขัมน์สุขาพันธ์
(ผช.เลขานุการ)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป