ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
สหกรณ์ เพิ่มวงเงินกู้สามัญให้แก่สมาชิก

ตามมติคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 มีมติให้ขยายวงเงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยผ่อนชำระได้ไม่เกิน 240งวด ทั้งนี้ สมาชิกจะต้อง
- มีหุ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10ของยอดเงินกู้
- หลังจากหักเงินกู้ทุกประเภทแล้วต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 20 %
- ต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
- ต้องสมัครประกันกลุ่ม
- ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อย่างน้อย 2 ใน 3 สมาคม

รายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ในวันและเวลาทำการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป