ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
สหกรณ์จัดโครงการสัมมนา ?รู้จักตัว รู้จักสหกรณ์?

เมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 -21.00 น. สหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนา ?รู้จักตัว รู้จักสหกรณ์? ณ ห้องประชุมไชโยรีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเก็ต โครงการนี้เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ กรรมการที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงาน ลักษณะงาน ความเชื่อมโยงของงาน ปัญหาและอุปสรรค ได้ระดมความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนางานของสหกรณ์ และมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่สร้างแง่คิดและเสริมสร้างความสามัคคีอีกด้วย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป