ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
สหกรณ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกู้เงิน

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงระเบียบว่าด้วยการให้กู้เงิน 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ ให้เปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ จาก 1.3 เท่าของราคาประเมิน เป็น 1 เท่าของราคาประเมิน โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 6 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพราะ กรมธนารักษ์ได้ประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ซึ่งมีผลให้ราคาประเมินที่ดินของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ เรื่องที่สอง คือ เปลี่ยนแปลงสิทธิในการให้กู้เงินประเภทเงินกู้สามัญ จากสิทธิการกู้ในหลักเกณฑ์เดิม คือ


อายุการเป็นสมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน
1 ปี ขึ้นไป 16 เท่าของเงินได้รายเดือน
2 ปี ขึ้นไป 18 เท่าของเงินได้รายเดือน
3 ปี ขึ้นไป 20 เท่าของเงินได้รายเดือน
4 ปี ขึ้นไป 25 เท่าของเงินได้รายเดือน
5 ปี ขึ้นไป 30 เท่าของเงินได้รายเดือน + เงินค่าหุ้น
ทั้งนี้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ คือ

อายุการเป็นสมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน
1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3 ปี 16 เท่าของเงินได้รายเดือน
3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี 20 เท่าของเงินได้รายเดือน
5 ปี ขึ้นไป 30 เท่าของเงินได้รายเดือน + เงินค่าหุ้น
ทั้งนี้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่นี้ ตั้งแต่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป
และในการประชุมครั้งนี้ ประธานได้นำเสนอร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ข้อ 33 ที่ว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิก และร่างระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการทำงานของเจ้าหน้าที่ ข้อ 30 และข้อ 68 ที่ต้องการแก้ไขให้กรรมการพิจารณา และเสนอตั้งอนุกรรมการพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป