ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
สหกรณ์เปิดรับเงินฝากประจำประเภท 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4 %

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมมีมติให้สหกรณ์เปิดรับฝากเงินประเภท 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี (หักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด) ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2555 โดยสมาชิกคนหนึ่งเปิดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียว เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และสำหรับการฝากเพิ่มครั้งต่อไป ต้องไม่น้อยกว่า 50,000 บาท หากต้องการถอนก่อนครบกำหนดจะต้องถอนเต็มจำนวนเงินฝากในแต่ละคราวและสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป