ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้

โดยมติคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
- เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 3.00 ต่อปี
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.25 ต่อปี
- เงินฝากประจำ 3 เดือน ร้อยละ 3.50 ต่อปี
- เงินฝากประจำ 6 เดือน ร้อยละ 3.75 ต่อปี
- เงินฝากประจำ 12 เดือน ร้อยละ 4.00 ต่อปี
- เงินฝากประจำ 24 เดือน ร้อยละ 4.25 ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 90%ของค่าหุ้น ร้อยละ 6.00 ต่อปี
- ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทีมีอสังหาริมทรพัย์จำนองค้ำประกัน ร้อยละ 6.00 ต่อปี
- ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญตามโครงการพิเศษ ร้อยละ 6.00 ต่อปี
- ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษทุกประเภท ร้อยละ 6.00 ต่อปี
- ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.25 ต่อปี
- ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.25 ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 เป็นต้นไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป