ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
การของดชำระเงินค่าหุ้นและเงินงวดชำระหนี้ของข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติให้ข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุในเดือนตุลาคม 2555 ที่มีความประสงค์จะของดชำระเงินค่าหุ้นและเงินงวดชำระหนี้ระหว่างรอรับเงินบำนาญ ให้มาติดต่อกับสหกรณ์เพื่อของดชำระเงินค่าหุ้นและเงินงวดชำระหนี้ดังกล่าว ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป