ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เงินฝากประจำ 3 เดือน ร้อยละ 2.75 ต่อปี
เงินฝากประจำ 6 เดือน ร้อยละ 3.00 ต่อปี
เงินฝากประจำ 12 เดือน ร้อยละ 3.25 ต่อปี
เงินฝากประจำ 18 เดืิอน ร้อยละ 3.50 ต่อปี
เงินฝากประจำ 24 เดือน ร้อยละ 3.75 ต่อปี
เงินฝากประจำ 36 เดือน ร้อยละ 4.00 ต่อปี
เงินฝากประจำ 24 เดือน แบบมีเงื่อนไข ร้อยละ 4.00 ต่อปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป