ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

   


นายสวัสดิ์ อยู่คง
ผู้จัดการ

   
         

นางเนาวรัตน์ ฉั่วเจริญ
รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ

นางสุวรรณา ชลชวลิต
รองผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

นางกฤตยา เดชภิบาล
รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

นายโชคอภิพงษ์  ทดแทน 
นิติกร

น.ส.ณัฏฐนันธ์ รัตนพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสายชล ณ นคร
หัวหน้างานทะเบียนสมาชิก และเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์

นายกนก ชิดเชี่ยว
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 

นางสาวศุนิศา ซุยเหลียน
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

น.ส.ขนิษฐา อภิชาติพงศ์ธร
เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์

นายสมภพ ต่อพงษ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 

นางขวัญฤทัย  ทองเจิม
แม่บ้าน

นางวาสนา ฤทธิ์รักษา
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 

นายกิจจา สืบสิน
นักการภารโรง

นางสาวหทัย อนุพงศ์เอกวุฒิ
 เจ้าหน้าที่เคาเตอร์
   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป