ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก

เมื่อสมาชิกสหกรณ์ถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ทายาทผู้จัดการศพ ดังต่อไปนี้

  • ถ้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 วัน ถึง 1 ปี               ได้รับ       50,000.00   บาท
  • ถ้าเป็นสมาชิกมากกว่า 1 ปี                        ได้รับ     100,000.00   บาท

เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการศพยื่นคำร้องขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมกับแสดงหลักฐานต่อสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

  • สำเนาใบมรณบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรมที่นายทะเบียนประทับว่า ถึงแก่กรรม
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถึงแก่กรรม
  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการศพ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป