Information
โครงการอบรมสัมมนาของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
       เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดโครงการอบรมสัมมนาของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ โครงการอบรมสัมมนาของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้มีความสำคัญต่อสหกรณ์เป็นอันมาก สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบาย ที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานของสหกรณ์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อีกทั้งวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ในด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และเข้าใจอุดมการณ์สหกรณ์เป็นอย่างดี ซึ่งวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ คืออาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานชี้ขาดคดี สำนักงานอัยการสูงสุด และนางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ณ ห้องประชุม โรงแรมสุพิชฌาย์ซิตี้ จ.ภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป