Information

ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
       เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดปฐมนิเทศสมาชิกใหม่เวลา 08.30-12.00 น. โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู(ประธานกรรมการ) , นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) ,นายสุวัฒน์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) และคณะกรรมการ พบปะพูดคุยกับสมาชิกใหม่ การปฐมนิเทศในครั้งนี้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ สิทธิและสวัสดิการ หลักเกณฑ์การกู้เงินประเภทต่างๆ รวมถึงการรับทราบช่องทางการติดต่อสื่อสาร/การสอบถาม ข้อสงสัย และสิ่งอำนวยความสะดวกให้การบริการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป