Information

โครงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       วันที่ 23 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดโครงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนถุงแป้ง ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์ได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ในอันที่จะช่วยให้การดำรงชีวิตของสมาชิกสหกรณ์เป็นไปอย่างพอเพียง ตลอดจนช่วยป้องกันและลดปัญหาหนี้เสีย ของสมาชิกสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วย การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ มีความเข้าใจหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้สมาชิกดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ของตนเองและครอบครัว
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป