Information

เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
       วันที่ 13 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ของเทศบาลตำบลรัษฎา โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ พื้นที่ป่าชายเลนท่าเทียบเรือรัษฎา หมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ในอันที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป