Information
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (28 มี.ค.61)
       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนาย นัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ , ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ , นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน กรรมการและเลขานุการ และ นายสวัสดิ์ อยู่คง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต มอบเงินสงเคราะห์ศพแก่ทายาทสมาชิกของ นางประนอม ก้อนแก้ว , นายมานิต เกษตริกะ และ นางยุพา พูลสวัสดิ์
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป