Information
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (27 เม.ย. 61)
       วันที่ 27 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ นายนิยม พรหมขุนทอง รองประธานกรรมการ ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ กรรมการ นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์ กรรมการ นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน กรรมการ นายสุโขทัย ต่อพงษ์ กรรมการ นายชวนศักดิ์ จำปาทอง กรรมการ นางอิศรา ณ นคร กรรมการ และ นายสวัสดิ์ อยู่คง ผู้จัดการ มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม อ.ธำรงค์ กระจ่างโลก โดย คณะกรรมของสมาคมฌปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ร่วมในครั้งนี้ด้วย
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป