Information

มอบเงินช่วยเหลือ สมาชิกประสพอัคคีภัย (27 เม.ย. 61)
       วันที่ 27 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ นายนิยม พรหมขุนทอง รองประธานกรรมการ นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน กรรมการ นายสุโขทัย ต่อพงษ์ กรรมการ นางอิศรา ณ นคร กรรมการและ นายสวัสดิ์ อยู่คง ผู้จัดการ มอบเงินช่วยเหลือ สมาชิกประสพอัคคีภัย 5 ราย ประกอบด้วย

1.นายอดิศร รักชาติไทย

2.นางสาวพัชรี เหล็กเพ็ชร

3.นางสาวรูสหน๊ะ แต

4.นายอิลมี ลือแบเต๊ะ

5.นางสาววิไลวรรณ เพ่งมะลิกาญ

อัคคีภัย บ้านพักครูโรงเรียนบ้านบางเทา

 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป