Information
มมอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (4 มิ.ย. 61)
       วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) ,นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์ (กรรมการ) ,นายชวนศักดิ์ จำปาทอง (กรรมการ) , นายสุโขทัย ต่อพงษ์ (กรรมการ) ,นายวาริน ขาวทอง (กรรมการ) และ นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม ( นางสุธา ไชยเลิศ) ณ วัดแสนสุข
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป