Information
มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (11 มิ.ย. 61)
       วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) ,นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) , นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ (กรรมการ) ,นายสุชาย จินะเสนา (กรรมการ) , นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) ,นายสุพัตร พัฒการีย์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) และ นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรมให้กับทายาท (นายสุธีร์ ศานติธนสาร) ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป