Information
มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (25 มิ.ย. 61)
       วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายสุโขทัย ต่อพงษ์ (กรรมการ) ,นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ), นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) และ นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก, เงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มอบเงินสงเคราะห์ ให้กับทายาท (นางสาวเพ็ญฤดี ช่วงโชติ) ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
การเงิน (รับ-จ่าย) 08.30-15.00 น.
ส่งเอกสาร 08.30-16.30 น.

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป