Information
มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (25 ก.ค. 61)
       วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) สุโขทัย ต่อพงษ์ (กรรมการ) , นายสุพัตร พัฒการีย์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) , นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) และนางเนาวรัตน์ ฉั่วเจริญ (รองผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้กับทายาท (นายสุรศักดิ์ โกยวิวัฒน์ตระกูล) ณ วัดไชยธาราม (วัดฉลอง)
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป