Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (10 ก.ย. 61)
       วันที่ 10 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) ,นายสุชาย จินะเสนา (กรรมการ) นายสมพงศ์ ศิริสมบัติ (กรรมการ) , นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) , นายสุพัตร พัฒการีย์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ), นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ที่ปรึกษาสหกรณ์) และ นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกให้กับทายาท (นางสาวอารียา สาระทิง) ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป