Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (11 ธ.ค. 61)
       วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธาน) , นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธาน) , นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ), นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) , นายสุพัตร พัฒการีย์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) ,นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) และนางเนาวรัตน์ ฉั่วเจริญ (รองผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้กับทายาท นายทินกร โสฬส ณ วัดขจรรังสรรค์
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป