Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก, เงินประกันกลุ่ม (4 กพ. 62)
       วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ), นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (กรรมการ) ,และนายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก , เงินประกันชีวิตกลุ่มให้กับทายาท นายประพันธ์ ขาวทอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป