Information
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (11 กพ. 62)
       วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ), นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) , นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) ,นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) , นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (กรรมการ), นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) , นายสุพัตร พัฒการีย์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มให้กับทายาท นางสาวฉลวยศรี สันถวรักษ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป