Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (7 มีค.62)
       วันที่ 7 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธาน) , นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ) , นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (กรรมการ) , นายวิลาศ ปริญญานิยม (กรรมการ) , นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) และนางเนาวรัตน์ ฉั่วเจริญ (รองผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาท นางสาววรรณา บุญล้อม ณ วัดพุทธมงคลนิมิตร
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป