Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (10 พค.62)
       วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ), นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ),นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) , นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (กรรมการ) นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ), นายสุพัตร พัฒการีย์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาทของ นางสาววรรณา บุญล้อม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป