Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (4 ตค.64)
       วันที่ 4 ตุลาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) ,นายประชา ชลชวลิต (กรรมการ) และ นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ทายาทของ นายสมุทร ไหมทอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป