ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม และเพื่อคุ้มครองสมาชิกผู้ค้ำประกัน เงินกู้รวมทั้งใช้เป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ
  3. มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง

เอกสารในการการสมัคร (ดาวน์โหลดได้จาก WWW.thaiftsc.com)

  1. ใบสมัคร
  2. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน(ผู้สมัครและผู้รับผลประโยชน์)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัครและผู้รับผลประโยชน์)
  4. สำเนาใบทะเบียนสมรส
  5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ
  6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ(ฉบับจริง)

ค่าสงเคราะห์ศพประมาณ 600,000.00 บาท (หักค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย 4 %) สมัครได้ที่สหกรณ์ฯ


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป