Information

โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
       วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และผู้ทีเกี่ยวข้อง โดยมีนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการเป็นประธานในพิธี การจัดโครงการครั้งนี้มีความสำคัญต่อสหกรณ์เป็นอันมาก เพราะเป็นการทำงานในกรอบยุทธศาสตร์ระหว่างปี 2561-2564 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายของสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ์ที่ควรจะเป็น และการบริหารงานการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ในทัศนของผู้สอบบัญชี เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ โดยนำไปพัฒนาสหกรณ์ อันจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ และจะนำสหกรณ์ไปสู่สหกรณ์ ชั้นนำของประเทศต่อไปซึ่งวิทยาในการให้การอบรมคือ นายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และ ดร.วรกร แช่มเมืองปัก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต,ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและตรวจสอบภายใน ณ เนินเขารีสอร์ท อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป