botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

ลิงค์องค์กรสำคัญในภูเก็ต


ลิงค์องค์กรสำคัญในภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
สำนักเทศบาลนครภูเก็ต
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยสารพัดช่าง
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10