botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

ลิงค์องค์กรสำคัญในภูเก็ต


ลิงค์องค์กรสำคัญในภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
สำนักเทศบาลนครภูเก็ต
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยสารพัดช่าง
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
การเงิน (รับ-จ่าย) 08.30-15.00 น.
ส่งเอกสาร 08.30-16.30 น.

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป