botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

ข่าวสาร/กิจกรรม
 
 
ข่าวสาร/กิจกรรม ประจำปี 2565
 
     การจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2565
     เข้าร่วมการสัมมนาการปฏิบัติตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์และแก้ไขปัญหาหนี้สิน
     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     การแข่งขันฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์
     สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     ร่วมมอบเงินสนับสนุนเพื่อหารายได้ปรับปรุงห้องละหมาดโรงเรียนบ้านอ่าวปอ
     ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565
     สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     สนับสนุบปรับปรุงห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านพรุจำปา
     กิจกรรมทำบุญสหกรณ์พร้อมฉลองโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
     มอบเงินสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านคอเอน
     เข้ารับโล่รางวัล สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทออมทรัพย์ ประจำปี 2563
     โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
     สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสิทธิ์ จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
     ประชุมสัมมนาแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     มอบกระเช้า แสดงความขอบคุณ นายนิพนธ์ โภคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
 
ข่าวสาร/กิจกรรม ประจำปี 2564
 
     ทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
     เจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ กลางน้ำ วัดแขนน
     โครงการสหกรณ์-ชุมชนสัมพันธ์
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ 2565-2569 และจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2565
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขพิษณุโลก จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     การจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2564
     พิธีมอบโลงแอร์ให้วัดพระทอง
     มอบเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
     สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 
ข่าวสาร/กิจกรรม ประจำปี 2563
 
     โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564
     เข้าเยี่ยมนายสุนันท์ เพชรหอม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
     มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
     โครงการสหกรณ์-ชุมชนสัมพันธ์
     เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
     โครงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
     มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
     เข้าเยี่ยมนายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
     โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
     รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2562
     พิธีเปิดป้าย "สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน"
 
ข่าวสาร/กิจกรรม ประจำปี 2562
 
     รับเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 3/2562
     โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน
     ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 9/2562
     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุทัยธานี จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562
     คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562
     เข้าร่วมโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธาณความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
     ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2562
     ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 2/2562
     สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรเชียงราย เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
     ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2562
     โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ทีเกี่ยวข้อง
     ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2562
     ปฐมนิเทศครั้งที่ 1/2562
     วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562
     ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2562
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
     ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2562
     ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 
ข่าวสาร/กิจกรรม ประจำปี 2561
 
     ปฐมนิเทศครั้งที่ 4/2561
     ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2561
     มอบเงินสนับสนุนชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต
     สหกรณ์ออมทรัพย์ท่าอากาศยานไทย จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
     การประชุมการให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
     ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2561
     ประชุมจัดทำแผนงานและงบประมาณ ปี 2562
     ประชุมสรุปแผนงานและงบประมาณ ปี 2561และจัดทำแผนงานและงบประมาณ ปี 2562
     ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2561
     มอบสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ให้กับโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต
     ปฐมนิเทศครั้งที่ 3/2561
     ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2561
     การประชุมสัมมนาและจัดงานมุทิตาจิต 61
     รับโล่ห์รางวัลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2561 ระดับสหกรณ์สีขาว
     โครงการอบรมสัมมนาของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
     ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 9/2561
     การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 2561
     ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 2561
     ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2561
     ปฐมนิเทศครั้งที่ 2/2561
     ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2561
     มอบความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ให้สมาชิกโรงเรียนเทพอำนวย
     มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ เนื่องในวันสหกรณ์นักเรียน
     ร่วมโครงการร่วมบุญปลูกต้นไม้ "รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ด้วยจิตอาสา' เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
     สส.ชสอ.และ สสอค. เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
     ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2561
     ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2561
     กิจกรรมโครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
     บรรยากาศการสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต (25 มี.ค. 61)
     ชมรมครูอวุโสภูเก็ตวางพวงมาลาวันถลางชนะศึก (13 มี.ค. 61)
     สอ.ครูภูเก็ตร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ (26 ก.พ. 61)
     ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (18 ก.พ. 61)
     ประชุมใหญ่สามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2560 (21 ม.ค. 61)
 
ข่าวสาร/กิจกรรม ประจำปี 2560
 
     สอ.ครูภูเก็ตต้อนรับตัวแทนสหกรณ์จากประเทศเกาหลี (12 ธันวาคม 2560)
     ประชุมการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2560 (25 พ.ย.60)
     สอ.ครูภูเก็ตให้ความรู้แก่โรงเรียน อบจ เมืองภูเก็ต (24 พ.ย.60)
     สอ.ครูภูเก็ตให้ความรู้แก่โรงเรียนวัดเกาะสิเหร่ (30 ต.ค.60)
     สอ.ครูภูเก็ตให้ความรู้แก่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (27 ต.ค.60)
     พิธีวางดอกไม้จันทร์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (26 ต.ค. 60)
     สอ.ครูภูเก็ตต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
     สอ.ครููภูเก็ตนำสมาชิกศึกษาดูงานบ้านเขากลม
     สอ.ครูภูเก็ตเยี่ยมและให้ความรู้กับสมาชิกโรงเรียนกะทู้วิทยา
     สอ.ครูภูเก็ตจัดปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
     สอ.ครุภูเก็ตเยี่ยมและให้ความรู้สมาชิกโรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี
     สอ.ครูภูเก็ตจัดงานมุฑิตาจิตให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุประจำปี 60
     พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
     สอ.ครูภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น(หมูฮ้อง)
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตทำบุญครบรอบ 57 ปี
     สอ.ครูภูเก็ตร่วมลงนามการจัดการเพื่อสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์
     สอ.ครูภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น(หมี่หุ้นแกงปู) (9 ก.ย 60)
     สอ.ครูภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น(น้ำสมุนไพร) (2 ก.ย 60)
     สอ.ครูภูเก็ตศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านเขากลม (27 ส.ค.60)
     สอ.ครูภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น(ซูชิ,ขนมถ้วย,น้ำเต้าหู้) (26 ส.ค 60)
     เสริมสร้างสมรรณนะครูผู้ช่วย (24 ส.ค. 60)
     พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (23 ส.ค. 60)
     สอ.ครูภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฏาร่วมกับปลูกป่า (16 ส.ค. 60)
     ประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ (15 ส.ค. 60)
     สอ.ครูภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น(หมูฮ้อง,กะหรี่ปั๊บ) (5 ส.ค 60)
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (27 ก.ค. 60)
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตให้ความรู้แก่สมาชิกและบุคลากร ณ โรงเรียนวัดขจรรรังสรรค์ (1 ส.ค. 60)
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตให้ความรู้แก่สมาชิกและบุคลากร โรงเรียน วีรสตรอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านอ่าวปอ และ โรงเรียน สิทธิ์สุนทรบำรุง (1 ส.ค. 60)
     ถวายสักการะหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (27 ก.ค 60)
     สหกรณ์ออมทรัยพ์ครูให้ความรู้สมาชิกเกี่ยวกับสหกรณ์ ณ ราชภัฏภูเก็ต (25 ก.ค. 60)
     ศึกษาดูงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 (12 มิ.ย. 60)
     สอ.ครูภูเก็ตร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย(7 มิ.ย 60)
     สอ.ครูภูเก็ตร่วมทอดผ้าป่า ณ โรงเรียนบ้านเกาะสิเหร่(7 มิ.ย 60)
     การปฐมนิเทศน์สมาชิกใหม่ (3 มิ.ย.60)
     สอ.ครูภูเก็ตร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านพรุจำปาในการรับมองห้องสมุด (23 พ.ค. 60)
     การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2559 โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัด (17 พ.ค. 60)
     ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล (10 พ.ค. 60)
     ปฐมนิเทศน์สมาชิกใหม่ 1 เมษายน 2560
     สัมมนา กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ 18 มี.ค.2560
     วางพวงมาลาวันถลางชนะศึก 13 มี.ค.2560
     วันสหกรณ์แห่งชาติ 2560
 
ข่าวสาร/กิจกรรม ประจำปี 2559
 
     อบรมอาชีพระยะสั้น (ซูชิ) 11 ธค. 2559
     โครงการ 1หยดโลหิต อุทิศเพื่อพ่อ 07ธค2559
     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ทัศนศึกษาภาคตะวันออก 2-6 ธค 2559
     โครงการประชุมปฏิบัติการ กำกับ ติดตามของศูนย์ประสานงาน ประจำปี 2559 25 พย. 2559
     พิธีเปิดงานข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา 24 พย. 2559
     ร่วมงานวันลูกเสือ ณ รร.ปลูกปัญญา 25 พย.2559
     โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดี 1พย59
     อบรมอาชีพระยะสั้น 6หลักสูตร 29 ตค. 2559
     ร่วมงานพิธีเปิดสำนักงานใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ 21 ตค. 2559
     ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 21 ตค 2559
     สมาคมฌาปนกิจสงเคราห์สหกรณ์ออมทรัพย์อุดรธานี มาเยี่ยมชมงาน 14 ตค. 2559
     งานมุทิตาจิต 59 29 ก.ย.59
     ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 24 กย.2559
     อบรมอาชีพระยะสั้น 6 หลักสูตร 17 กย. 2559
     ทำบุญเลี้ยงพระที่สหกรณ์ 15 กย. 2559
     อบรมอาชีพระยะสั้น 6 หลักสูตร 20 สค. 2559
     โครงการอาสาปลูกป่า 84 พรรษา มหาราชินี ฯ 16 สค 2559
     ประชุมและสัมมนา เรื่องการสร้างความแข้มแข็งในระบบการเงินและกฎหมายแรงงานมนการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ จังหวัดพัทยา 19-21 สค. 2559
     สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี-ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท 12 สค 59
     มอบเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน 25-07-2559
     มอบทุนให้เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเข้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 12 ก.ค. 2559
     กิจกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 22 มิ.ย. 2559
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 18 มิย.59
     เข้าร่วมเปิดอาคารมิชชั่่น 75 ปี
     ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 6 พค 2559
     สัมมนากรมบังคับคดี สหกรณ์เกษตรถลาง 20 เม.ษ.59
     ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่มาศึกษาดูงาน 12 เม.ย.59
     โครงการประชุมสัมมนากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง 20มี.ค.2559
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 19 มี.ค.59
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เข้ารับโล่รางวัล สหกรณ์ 100 ปี
     ร่วมงานวันสหกรณ์ 26 กพ.59
 
ข่าวสาร/กิจกรรม ประจำปี 2558
 
     สหกรณ์ออมทรัพ์ครูภูเก็ต ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
     ประธานกรรมการ ผู้จัดการ มอบกระเช้าปีใหม่ ปี 2559
     ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
     สหกรณ์การเกษตรเมืองพล เข้าศึกษาดูงาน
     จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น - การทำปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ สังขยา
     จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น - การทำซูชิ
     งานเกษียณอายุราชการ
     ทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ปี 2558
     จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น - ขนมกระหรี่พัฟ
     นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน
     ปฐมนิเทศน์สมาชิก 22 สิงหาคม 2558
     มอบเงินโครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29
     ให้ความรู้ แก่ ข้าราชการครู และลูกจ้าง สพท.ภูเก็ต
     ร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตร จ.ภูเก็ต
     ปฐมนิเทศน์สมาชิกใหม่ 27 มิถุนายน 2558
     ปฐมนิเทศน์สมาชิกใหม่ 13 มิถุนายน 2558
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี เข้าศึกษาดูงาน
     วางพวงมาลาท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ปี 2558
     งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2558
 
ข่าวสาร/กิจกรรม ประจำปี 2557
 
     ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
     โครงการประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานให้แก่สหกรณ์
     เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
     ทัศนศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอยุธยา จำกัด
     สหกรณ์ฯ ให้ความรู้แก่สมาชิก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
     ปฐมนิเทศน์สมาชิกใหม่ (10 พฤษภาคม 2557)
     สหกรณ์ฯ ได้ให้ความรู้แก่สมาชิก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29
     สหกรณ์ฯ ได้ให้ความรู้แก่สมาชิก โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
     ปฐมนิเทศน์สมาชิกใหม่ (8 มีนาคม 2557)
     วางพวงมาลาท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
     วันสหกรณ์แห่งชาติ
     ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
     ธนาคารออมสิน เข้าพบคณะกรรมการดำเนินการ ปี2557
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา เข้าเยี่ยม

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป