botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก


กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก

สหกรณ์จัดกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก เพื่อเป็นการสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ดังนี้
- อายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 1 ปี                         จ่าย 100,000 บาท
- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี        จ่าย 130,000 บาท
- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี        จ่าย 160,000 บาท
- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี        จ่าย 190,000 บาท
- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 9 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี        จ่าย 220,000 บาท
- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี        จ่าย 250,000 บาท
- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี        จ่าย 280,000 บาท
- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 21 ปี        จ่าย 310,000 บาท
- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี แต่ไม่เกิน 24 ปี        จ่าย 340,000 บาท
- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 24 ปี แต่ไม่เกิน 27 ปี        จ่าย 370,000 บาท
- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 27 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี        จ่าย 400,000 บาท
- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี        จ่าย 450,000 บาท
- อายุการเป็นสมาชิกเกิน 35 ปี                             จ่าย 500,000 บาท
ทั้งนี้การนับอายุการเป็นสมาชิกให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการรับเป็นสมาชิกจนถึงวันที่ถึงแก่กรรม รวมทั้งสมาชิกที่รับโอนมาให้นับอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องจากสหกรณ์เดิม