เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 
 


        แบบของดส่งเงินงวดชำระหนี้ (โควิด - 19)   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 5   คลิก
       แบบขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ตามโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -ไนน์ทีน (COVID-19)   คลิก
        การช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด – ไนน์ทีน (COVID – 19)   คลิก
        แบบเปลี่ยนเงินค่าหุ้น (โควิด - 19)   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 4   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 3   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)ครั้งที่ 2   คลิก
        การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
 
 

 
มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ครูไทย (2 ธค.64)
      วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) และนางอิสรา ณ นคร (กรรมการ)มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ครูไทย ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (8 ธค.64)
      วันที่ 8 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ), นางสาวสมจิต ธัญประสาท (กรรมการ), นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ที่ปรึกษา) ...
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (29 พย.64)
      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดย นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ) , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) , นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) และ นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ)...
 
 
ทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
       ทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ...

เจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ กลางน้ำ วัดแขนน
       วันที่ 19 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ กลางน้ำ วัดแขนน ดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส , พระครูโอภาส ศิลปะคุณ เจ้าอาวาสวัดแขนน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ...
 

โครงการสหกรณ์-ชุมชนสัมพันธ์
       วันที่ 18 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการสหกรณ์-ชุมชนสัมพันธ์ โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตองของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ...
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


-->
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบ   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการ   คลิก
       การให้เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565   คลิก
       การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกทีได้รับผลกระทบเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)(ครั้งที่ 5)   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2564   คลิก
       การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์   คลิก
       ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก