ไข่มุกอันดามัน   สวรรค์เมืองใต้   หาดทรายสีทอง   สองวีรสตรี   บารมีหลวงพ่อแช่ม
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ( 18 กค.62)
      วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร (กรรมการ), ,นายวิลาศ ปริญญานิยม (กรรมการ) , นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) ,นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) และนางเนาวรัตน์ ฉั่วเจริญ (รองผู้จัดการ) มอบเงิน.....
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพ (31 พค.62)
      วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู(ประธานกรรมการ), ,นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ) , นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร (กรรมการ) , นายรังสรรค์ พลสมัคร (กรรมการ) , นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ), และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงิน.....
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพ (21 พค.62)
      วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู(ประธานกรรมการ), ,นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ) , นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร (กรรมการ) , นายรังสรรค์ พลสมัคร (กรรมการ) , นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ), และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงิน....
 
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2562
       วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2562 เวลา 13.00 น. โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการเป็นประธาน.....

ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 2/2562
       วันที่ 29 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดปฐมนิเทศครั้งที่ 2/2562 เวลา 08.30-12.00 น. โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู(ประธานกรรมการ) ,นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ), นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) และคณะกรรมการ พบปะพูดคุยกับสมาชิกใหม่ การปฐมนิเทศในครั้งนี้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรเชียงราย เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรเชียงราย เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ทั้งนี้นายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมต้อนรับคณะ
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


       การจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพสมาชิก   คลิก
       การชะลอการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินอื่นใดให้กับสมาชิกสมทบ   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสหกรณ์   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ทีได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องการซื้อหุ้นของสมาชิก   คลิก
       ขยายเวลารับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี กรณีพิเศษ   คลิก
       การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ็เ้ข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปี 2561   คลิก
       ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561   :คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก