ไข่มุกอันดามัน   สวรรค์เมืองใต้   หาดทรายสีทอง   สองวีรสตรี   บารมีหลวงพ่อแช่ม
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพ (31 พค.62)
      วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) , นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ)
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพ (21 พค.62)
      วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) , คณะกรรมการ และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้กับทายาท นางอัญชลี เครือศึก ณ วัดพระทอง
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพ (10 พค.62)
      วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) ,คณะกรรมการ และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาท นายนิตย์ ประไพพฤกษ์ ณ วัดแสนสุข
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรเชียงราย เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรเชียงราย เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ทั้งนี้นายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมต้อนรับคณะ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 26 เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ทั้งนี้นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ รองประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมต้อนรับคณะ
 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2562
       วันที่ 19 เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2562 เวลา 13.00 น. โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการเป็นประธาน
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


       รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสหกรณ์   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ทีได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องการซื้อหุ้นของสมาชิก   คลิก
       ขยายเวลารับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี กรณีพิเศษ   คลิก
       การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ็เ้ข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปี 2561   คลิก
       ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561   :คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก