เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 


        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
        การปิดโครงการให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
        แบบเปลี่ยนเงินค่าหุ้น (โควิด - 19)   คลิก
        แบบของดส่งเงินงวดชำระหนี้ (โควิด - 19)   คลิก
        การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
        อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
        คำขอกู้เงินพิเศษช่วยเหลือสมาชิก (กรณีได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19)   คลิก
        ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ว่าด่วยก่ารให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2563การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
        ประกาศ การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
 
 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพครูไทย (6 สค. 63)
      วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) ,นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (6 สค. 63)
      วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) ,นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงิน...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (30 กค. 63)
      วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) ,นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ) ...
 
 
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
       เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดปฐมนิเทศสมาชิกใหม่เวลา 08.30-12.00 น. โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู(ประธานกรรมการ) , นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) ,นายสุวัฒน์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ)....

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
       วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ และนายสวัสดิ์ อยู่คง ผู้จัดการ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์และหน้้ากาก N95) ....
 

เข้าเยี่ยมนายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
       วันที่ 19 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ เข้าเยี่ยมนายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ....
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
       การปิดโครงการให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
       การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์   คลิก
       ประกาศปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ตั้งแต่ 13-26 เมษายน 2563   คลิก
       การงดรับเงินฝากประจำ 18 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563   คลิก
    <   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2563   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ทุกประเภท   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2562   คลิก
       อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   คลิก
       สมาชิกท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน   คลิก
       การเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์   คลิก
       ขั้นตอน ยื่นคำกู้สามัญ   คลิก
       การจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพสมาชิก   คลิก
       การชะลอการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินอื่นใดให้กับสมาชิกสมทบ   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสหกรณ์   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ทีได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องการซื้อหุ้นของสมาชิก   คลิก