เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 
 
 
 
 


       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 8   คลิก
        แบบเปลี่ยนเงินค่าหุ้น (โควิด - 19)   คลิก
        แบบของดส่งเงินงวดชำระหนี้ (โควิด - 19)   คลิก
 
 

 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและประกันกลุ่ม (2 กย.65)
      วันที่ 2 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (รองประธานกรรมการ) ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (24 สค.65)
      วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) พร้อมด้วย นายประชา ชลชวลิต (กรรมการ) ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (15 สค. 65)
      วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดย นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) ...
 
 
การจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2565
       วันที่ 10-11 กันยายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2565 ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต...

เข้าร่วมการสัมมนาการปฏิบัติตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์และแก้ไขปัญหาหนี้สิน
       สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต (สสจ.ภูเก็ต) จัดโครงการสัมมนาการปฏิบัติตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์และแก้ไขปัญหาหนี้สิน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตเป็นประธานที่ประชุม ...
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 2 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต...
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


-->
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2565   คลิก
       ใบสมัครประกันกลุ่ม   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 8   คลิก
       ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก
       แบบหนังสือค้ำประกัน   คลิก
       ใบเสนอราคาประกัน   คลิก
       เอกสารประกวดราคาแนบท้ายประกาศ   คลิก
       ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ และสมาชิกทำประกันชีวิต ปี 2566   คลิก
    <   การสรรหาบริษัทประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2566   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 7   คลิก
    <   การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 6   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบ   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการ   คลิก
       การให้เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565   คลิก
       การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกทีได้รับผลกระทบเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)(ครั้งที่ 5)   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2564   คลิก
       การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์   คลิก
       ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก