เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 
 
 
 
 


       แบบขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ตามโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -ไนน์ทีน (COVID-19)   คลิก
        การช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด – ไนน์ทีน (COVID – 19)   คลิก
        แบบเปลี่ยนเงินค่าหุ้น (โควิด - 19)   คลิก
        แบบของดส่งเงินงวดชำระหนี้ (โควิด - 19)   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 4   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 3   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)ครั้งที่ 2   คลิก
        การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
 
 

 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (27 สค. 64)
      วันที่ 27 สิงหาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดย นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) ...
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (26 สค. 64)
      วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้แก่ทายาทของ นางเพ็ญศรี อำนวยผล...
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและมอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (19 สค.64)
      วันที่ 19 สิงหาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) และ นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) ...
 
 
พิธีมอบโลงแอร์ให้วัดพระทอง
       วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบโลงแอร์ ...

มอบเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
       วันที่ 5 มิถุนายน 2564 นายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) พร้อม ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการ ชสอ. และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เป็นตัวแทน ชสอ . ...
 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 15 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ...
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


-->
       ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก
       การช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด – ไนน์ทีน (COVID – 19)   คลิก
       เอกสารประกวดราคาแนบท้ายประกาศ   คลิก
       ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ และสมาชิกทำประกันชีวิต ปี 2565   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 4   คลิก
       การรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 3   คลิก
       การงดซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างเดือน   คลิก
       รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2564   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2564   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2563   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2563   คลิก
       ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
       การสรรหาบริษัทประกันภัย   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
    <   การปิดโครงการให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
       การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์   คลิก
       ประกาศปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ตั้งแต่ 13-26 เมษายน 2563   คลิก
       การงดรับเงินฝากประจำ 18 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน   คลิก