เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 
 
 
 


       แบบขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ตามโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -ไนน์ทีน (COVID-19)   คลิก
        การช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด – ไนน์ทีน (COVID – 19)   คลิก
        แบบเปลี่ยนเงินค่าหุ้น (โควิด - 19)   คลิก
        แบบของดส่งเงินงวดชำระหนี้ (โควิด - 19)   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 4   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 3   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)ครั้งที่ 2   คลิก
        การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (4 ตค.64)
      วันที่ 4 ตุลาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) ,นายประชา ชลชวลิต (กรรมการ) และ นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ทายาทของ นายสมุทร ไหมทอง ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (30 กย.64)
      วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) และ นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาทของ นางสาวแสงจันทร์ ประทีป ณ ถลาง...
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (27 สค. 64)
      ันที่ 27 สิงหาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดย นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) ...
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขพิษณุโลก จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 8 ตุลาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขพิษณุโลก จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ทั้งนี้นายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ นายนิยม พรหมขุทอง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ...

การจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2564
       วันที่ 26 กันยายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2564 ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี ...
 

พิธีมอบโลงแอร์ให้วัดพระทอง
       วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบโลงแอร์ ...
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


-->
       การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์   คลิก
       ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก
       การช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด – ไนน์ทีน (COVID – 19)   คลิก
       เอกสารประกวดราคาแนบท้ายประกาศ   คลิก
       ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ และสมาชิกทำประกันชีวิต ปี 2565   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 4   คลิก
       การรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 3   คลิก
       การงดซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างเดือน   คลิก
       รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2564   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2564   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2563   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2563   คลิก
       ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
       การสรรหาบริษัทประกันภัย   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
    <   การปิดโครงการให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
       การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์   คลิก
       ประกาศปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ตั้งแต่ 13-26 เมษายน 2563   คลิก
       การงดรับเงินฝากประจำ 18 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน   คลิก