ไข่มุกอันดามัน   สวรรค์เมืองใต้   หาดทรายสีทอง   สองวีรสตรี   บารมีหลวงพ่อแช่ม
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 
 

 
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม , มอบเงินกองสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ( 8 พย.62 )
      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดย นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) , นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) , นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ) ,นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ)....
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ( 8 พย.62 )
      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดย นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) , นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) , นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ) ,นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ)....
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก , เงินประกันชีวิตกลุ่ม (10 ตค.62)
      วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดย นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก,เงินประกันชีวิตกลุ่ม....
 
 
รับเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งรางวัลที่ได้รับมาจากการมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้ในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ....

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ทั้งนี้นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ รองประธานกรรมการ , นายนิยม พรหมขุนทอง รองประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมต้อนรับคณะ ....
 

ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 3/2562
       วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดปฐมนิเทศครั้งที่ 3/2562 เวลา 08.30-12.00 น. โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู(ประธานกรรมการ) , นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) และคณะกรรมการ พบปะพูดคุยกับสมาชิกใหม่ ....
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2563   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ทุกประเภท   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2562   คลิก
       อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   คลิก
       สมาชิกท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน   คลิก
       การเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์   คลิก
       ขั้นตอน ยื่นคำกู้สามัญ   คลิก
       การจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพสมาชิก   คลิก
       การชะลอการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินอื่นใดให้กับสมาชิกสมทบ   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสหกรณ์   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ทีได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องการซื้อหุ้นของสมาชิก   คลิก
       ขยายเวลารับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี กรณีพิเศษ   คลิก
       การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ็เ้ข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปี 2561   คลิก
       ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561   :คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก