ไข่มุกอันดามัน   สวรรค์เมืองใต้   หาดทรายสีทอง   สองวีรสตรี   บารมีหลวงพ่อแช่ม
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพ (7 กพ.63)
      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) , นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (กรรมการ) , นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ( 13 มค.63 )
      วันที่ 13 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดย นายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) , นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) ,....
 
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม , มอบเงินกองสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ( 8 พย.62 )
      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดย นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) , นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) , นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ) ,นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ)....
 
 
พิธีเปิดป้าย "สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน"
       วันที่ 13 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย "สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน" ตัดริบบิ้นร่วมกับโดยนายอุทัย ศรีเทพ รองประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีคณะกรรมการดำเนินงาน ,ที่ปรึกษา, ผู้ตรวจสอบกิจการและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธี ....

รับเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งรางวัลที่ได้รับมาจากการมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้ในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ....
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ทั้งนี้นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ รองประธานกรรมการ , นายนิยม พรหมขุนทอง รองประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมต้อนรับคณะ ....
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2563   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ทุกประเภท   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2562   คลิก
       อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   คลิก
       สมาชิกท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน   คลิก
       การเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์   คลิก
       ขั้นตอน ยื่นคำกู้สามัญ   คลิก
       การจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพสมาชิก   คลิก
       การชะลอการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินอื่นใดให้กับสมาชิกสมทบ   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสหกรณ์   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ทีได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องการซื้อหุ้นของสมาชิก   คลิก
       ขยายเวลารับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี กรณีพิเศษ   คลิก
       การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ็เ้ข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปี 2561   คลิก
       ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561   :คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก