สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
ไข่มุกอันดามัน   สวรรค์เมืองใต้   หาดทรายสีทอง   สองวีรสตรี   บารมีหลวงพ่อแช่ม
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 


 
มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (25 ก.ค. 61)
      วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) สุโขทัย ต่อพงษ์ (กรรมการ) , นายสุพัตร พัฒการีย์ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ), นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) และนางเนาวรัตน์ ฉั่วเจริญ (รองผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้กับทายาท (นายสุรศักดิ์ โกยวิวัฒน์ตระกูล) ณ วัดไชยธาราม (วัดฉลอง)
 
มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (30 มิ.ย. 61)
      วันที่ 30 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) , นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ) , นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) และ นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรมให้กับทายาท (นายสุภาพ มีเสน) ณ วัดแสนสุข
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (29 มิ.ย. 61)
      วันที่ 29 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาท (นายสุธีร์ ศานติธนสาร) ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 9/2561
       วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 9/2561 เวลา 13.30 น. โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต

การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 2561
       วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 2561 เวลา 09.00 น. จากคณะสหรณ์จังหวัด
 

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 2561
       วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 2561 เวลา 13.00 น. โดยมีนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) เป็นประธาน
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ็เ้ข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปี 2561   คลิก
       ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561   :คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก