เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

-->
 


        แบบเปลี่ยนเงินค่าหุ้น (โควิด - 19)   คลิก
        แบบของดส่งเงินงวดชำระหนี้ (โควิด - 19)   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
        การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
        คำขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
 
 
 

 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและมอบเงินประกันกลุ่ม (10 พย.63)
      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) ...
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและมอบเงินประกันกลุ่ม (10 พย.63)
      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ)...
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (10 พย.63)
      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) ...
 
 
เข้าเยี่ยมนายสุนันท์ เพชรหอม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
       วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการและนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) เข้าเยี่ยม นายสุนันท์ เพชรหอม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ...

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
       วันที่ 9-11 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ จัดโครงการเสริมคุณค่าชีวิตแก่มวลสมาชิก โดยจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ...
 

โครงการสหกรณ์-ชุมชนสัมพันธ์
       วันที่ 27 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการสหกรณ์-ชุมชนสัมพันธ์ ฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์ โดยมีนายธรรมวรรณ วงวศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ...
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2563   คลิก
       ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
       การสรรหาบริษัทประกันภัย   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
    <   การปิดโครงการให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
       การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์   คลิก
       ประกาศปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ตั้งแต่ 13-26 เมษายน 2563   คลิก
       การงดรับเงินฝากประจำ 18 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563   คลิก
    <   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2563   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ทุกประเภท   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2562   คลิก
       อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   คลิก
       สมาชิกท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน   คลิก
       การเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์   คลิก
       ขั้นตอน ยื่นคำกู้สามัญ   คลิก
       การจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพสมาชิก   คลิก
       การชะลอการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินอื่นใดให้กับสมาชิกสมทบ   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสหกรณ์   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ทีได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องการซื้อหุ้นของสมาชิก   คลิก