ไข่มุกอันดามัน   สวรรค์เมืองใต้   หาดทรายสีทอง   สองวีรสตรี   บารมีหลวงพ่อแช่ม
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 

 
มอบเงินประกันกลุ่ม (4 กพ. 62)
      วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (กรรมการ) , และนายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มให้กับทายาท นางศศิธร ชิตินธร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก, เงินประกันกลุ่ม (4 กพ. 62)
      วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ), นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (กรรมการ) ,และนายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก , เงินประกันชีวิตกลุ่มให้กับทายาท นายประพันธ์ ขาวทอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (30 มค. 62)
      วันที่ 30 มกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ( ประธานกรรมการ) , คณะกรรมการดำเนินการทั้ง 14 คน และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและ การสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาท นายทินกร โสฬส ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2562
       วันที่ 30 มกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.00 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
       วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 

ปฐมนิเทศครั้งที่ 4/2561
       วันที่ 23 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดปฐมนิเทศครั้งที่ 4/2561 เวลา 08.30-12.00 น. โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการและคณะกรรมการ พบปะพูดคุยกับสมาชิกใหม่
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ทีได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องการซื้อหุ้นของสมาชิก   คลิก
       ขยายเวลารับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี กรณีพิเศษ   คลิก
       การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ็เ้ข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปี 2561   คลิก
       ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561   :คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก