ไข่มุกอันดามัน   สวรรค์เมืองใต้   หาดทรายสีทอง   สองวีรสตรี   บารมีหลวงพ่อแช่ม
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (24 ต.ค. 61)
      วันที่ 24 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) , นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ), นายสุโขทัย ต่อพงษ์ (กรรมการ) , นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร (กรรมการ) , นายขัมน์ สุขาพันธุ์ (กรรมการ) นายชวนศักดิ์ จำปาทอง (กรรมการ) , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) และ นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้กับทายาท (นางทิพย์วรรณ โกมุทผล ) ณ วัดเก็ตโฮ่ จ.ภูเก็ต
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (19 ต.ค. 61)
      วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) , นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ), นายสุโขทัย ต่อพงษ์ (กรรมการ) , นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร (กรรมการ) , นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) และ นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้กับทายาท (นายชนินทร์ ลีลานนท์ ) ณ วัดพุทธมงคลนิมิตร
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (10 ก.ย. 61)
      วันที่ 10 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) ,นายสุชาย จินะเสนา (กรรมการ)
 
 
ประชุมสรุปแผนงานและงบประมาณ ปี 2561 และจัดทำแผนงานและงบประมาณ ปี 2562
       วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประชุมสรุปแผนงานและงบประมาณ ปี 2561 และจัดทำแผนงานและงบประมาณ ปี 2562 โดยมีนายทิวา ลิ่มสงวน ประธานคณะอนุกรรมการประเมิน ผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2561
       วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2561 เวลา 13.00 น. โดยมีนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ รองประธานกรรมการเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

มอบสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ให้กับโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต
       วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด มอบสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ให้กับโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ส.สื่อพัฒนา จำกัด
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


       ขยายเวลารับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี กรณีพิเศษ   คลิก
       การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องการซื้อหุ้นของสมาชิก   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ็เ้ข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปี 2561   คลิก
       ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561   :คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก