เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 


        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
        การปิดโครงการให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
        แบบเปลี่ยนเงินค่าหุ้น (โควิด - 19)   คลิก
        แบบของดส่งเงินงวดชำระหนี้ (โควิด - 19)   คลิก
        การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
        อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
        คำขอกู้เงินพิเศษช่วยเหลือสมาชิก (กรณีได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19)   คลิก
        ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ว่าด่วยก่ารให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2563การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
        ประกาศ การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
 
 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (31 สค. 63)
      วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) ...
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (28 สค. 63)
      วันที่ 28 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ) ...
 
มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (21 สค. 63)
      วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายสวัสดิ์ อยูคง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้กับทายาทของ นางภรณี มิตรารัตน์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 
 
เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
       วันที่ 13 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ...

โครงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       วันที่ 23 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดโครงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนถุงแป้ง ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ...
 

ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
       เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดปฐมนิเทศสมาชิกใหม่เวลา 08.30-12.00 น. โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู(ประธานกรรมการ) , นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) ,นายสุวัฒน์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ)....
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


       การสรรหาบริษัทประกันภัย   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
    <   การปิดโครงการให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
       การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์   คลิก
       ประกาศปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ตั้งแต่ 13-26 เมษายน 2563   คลิก
       การงดรับเงินฝากประจำ 18 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563   คลิก
    <   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2563   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ทุกประเภท   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2562   คลิก
       อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   คลิก
       สมาชิกท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน   คลิก
       การเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์   คลิก
       ขั้นตอน ยื่นคำกู้สามัญ   คลิก
       การจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพสมาชิก   คลิก
       การชะลอการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินอื่นใดให้กับสมาชิกสมทบ   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสหกรณ์   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ทีได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องการซื้อหุ้นของสมาชิก   คลิก