ไข่มุกอันดามัน   สวรรค์เมืองใต้   หาดทรายสีทอง   สองวีรสตรี   บารมีหลวงพ่อแช่ม
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (25 ธ.ค. 61)
      วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายสุโขทัย ต่อพงษ์ (กรรมการ) นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ) , นายชวนศักดิ์ จำปาทอง (กรรมการ) , นายขัมน์ สุขาพันธ์ (กรรมการ), นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ)
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (11 ธ.ค. 61)
      วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธาน) , นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธาน) , นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (6 ธ.ค. 61)
      วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ( ประธานกรรมการ) , , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก
 
 
ปฐมนิเทศครั้งที่ 4/2561
       วันที่ 23 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดปฐมนิเทศครั้งที่ 4/2561 เวลา 08.30-12.00 น. โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการและคณะกรรมการ พบปะพูดคุยกับสมาชิกใหม่

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2561
       วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2561 เวลา 13.00 น. โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการเป็นประธาน
 

มอบเงินสนับสนุนชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต
       วันที่ 15 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตและได้มอบเงินสนับสนุนชมรมฯ
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ทีได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องการซื้อหุ้นของสมาชิก   คลิก
       ขยายเวลารับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี กรณีพิเศษ   คลิก
       การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ็เ้ข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปี 2561   คลิก
       ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561   :คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก