เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 
 
 


        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 3   คลิก
        แบบเปลี่ยนเงินค่าหุ้น (โควิด - 19)   คลิก
        แบบของดส่งเงินงวดชำระหนี้ (โควิด - 19)   คลิก
        การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
        การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
 
 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (2 ธค. 63)
      วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) , นายอดุลย์ บุญประสิทธิ (กรรมการ), นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (กรรมการ) ...
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและมอบเงินประกันกลุ่ม (10 พย.63)
      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) ...
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและมอบเงินประกันกลุ่ม (10 พย.63)
      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ)...
 
 
โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564
       วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564 ...

เข้าเยี่ยมนายสุนันท์ เพชรหอม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
       วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการและนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) เข้าเยี่ยม นายสุนันท์ เพชรหอม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ...
 

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
       วันที่ 9-11 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ จัดโครงการเสริมคุณค่าชีวิตแก่มวลสมาชิก โดยจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ...
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


-->
       การรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 3   คลิก
       การงดซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างเดือน   คลิก
       รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2564   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2564   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2563   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2563   คลิก
       ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก
       หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
       การสรรหาบริษัทประกันภัย   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)   คลิก
    <   การปิดโครงการให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก   คลิก
       การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์   คลิก
       ประกาศปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ตั้งแต่ 13-26 เมษายน 2563   คลิก
       การงดรับเงินฝากประจำ 18 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน   คลิก