botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สสอค.)


ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สสอค.)

มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม และเพื่อคุ้มครองสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้รวมทั้งใช้เป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์
  2. เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ
  4. มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง

เอกสารในการการสมัคร

  1. ใบสมัคร
  2. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน(ผู้สมัครและผู้รับผลประโยชน์)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัครและผู้รับผลประโยชน์)
  4. สำเนาใบทะเบียนสมรส
  5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ
  6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ(ฉบับจริง)

ค่าสงเคราะห์ศพประมาณ 600,000.00 บาท (หักค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย 4 %) สมัครได้ที่สหกรณ์ฯ

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
การเงิน (รับ-จ่าย) 08.30-15.00 น.
ส่งเอกสาร 08.30-16.30 น.

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป