botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

ประกันชีวิตหมู่สมาชิก


การประกันชีวิตหมู่สมาชิก

สหกรณ์จัดทำประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่มีความประสงค์จะทำชีวิตหมู่กับสหกรณ์ ค่าเบี้ยประกันปีละประมาณ 1,060 บาท (โดยสหกรณ์จ่ายค่าเบี้ยประกันให้ครึ่งหนึ่ง สมาชิกจ่ายครึ่งหนึ่ง) เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี (เก็บเงินค่าเบี้ยประกันภายในวันที่ 30 กันยายน ทุกปี)

สมาชิกที่ต้องการสมัครใหม่ ต้องกรอกใบสมัครเพื่อแถลงสุขภาพ

ผลประโยชน์

    • กรณีเสียชีวิตปกติ                                  จะได้รับเงิน 110,000.00 บาท
    • กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ                        จะได้รับเงิน 410,000.00 บาท
    • กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุสาธารณะ     จะได้รับเงิน 710,000.00 บาท
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
การเงิน (รับ-จ่าย) 08.30-15.00 น.
ส่งเอกสาร 08.30-16.30 น.

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป