botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

ทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก


ทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก

เมื่อสมาชิกสหกรณ์ถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ทายาทผู้จัดการศพ ดังต่อไปนี้

  • ถ้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 วัน ถึง 1 ปี               ได้รับ        50,000.00 บาท
  • ถ้าเป็นสมาชิกมากกว่า 1 ปี                        ได้รับ      100,000.00 บาท

เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการศพยื่นคำร้องขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมกับแสดงหลักฐานต่อสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

  • สำเนาใบมรณบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรมที่นายทะเบียนประทับว่า ถึงแก่กรรม
  • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรม
  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการศพ