botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

ทุนการศึกษา


ทุนการศึกษาบุตสมาชิก

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุตร โดยแบ่งเป็นประเภททุนการศึกษา 5 ระดับ ดังนี้

 1. อนุบาลปีที่ 3 ทุนละ 500 บาท
 2. ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุนละ 800 บาท
 3. ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุนละ 800 บาท
 4. มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนละ 1,000 บาท
 5. มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ทุนละ 1,000 บาท
 6. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

  1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. บุตรของผู้ขอรับทุนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
  3. บุตรของผู้ขอรับทุนต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่กำหนดข้างต้น
  4. สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ขอรับทุนให้แก่บุตรได้ทุกคนตามกำหนดข้างต้น และกรณีที่บิดา มารดาต่างเป็นสมาชิก ก็ให้บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เสนอขอรับทุน

  (ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2565)

  สหกรณ์จะประกาศการรับสมัครเพื่อขอรับทุนประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ติดตามประกาศได้ ทาง website ของสหกรณ์ http://www.pktco-op.com

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
การเงิน (รับ-จ่าย) 08.30-15.00 น.
ส่งเอกสาร 08.30-16.30 น.

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป