botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

ทุนการศึกษา


ทุนการศึกษาบุตสมาชิก

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุตร โดยแบ่งเป็นประเภททุนการศึกษา 5 ระดับ ดังนี้

 1. อนุบาลปีที่ 3                                                          ทุนละ 1,000 บาท
 2. ประถมศึกษาปีที่ 3                                                    ทุนละ 1,000 บาท
 3. ประถมศึกษาปีที่ 6                                                    ทุนละ 1,000 บาท
 4. มัธยมศึกษาปีที่ 3                                                     ทุนละ 1,000 บาท
 5. มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)             ทุนละ 1,000 บาท
 6. อุดมศึกษา (กำลังเรียนชั้น ปวส.2 หรือมหาวิทยาลัย ปีที่ 2)        ทุนละ 2,000 บาท

  คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

  1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. บุตรของผู้ขอรับทุนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
  3. บุตรของผู้ขอรับทุนต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่กำหนดข้างต้น
  4. สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ขอรับทุนให้แก่บุตรได้ทุกคนตามกำหนดข้างต้น และกรณีที่บิดา มารดาต่างเป็นสมาชิก ก็ให้บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เสนอขอรับทุน

  (ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2565)

  สหกรณ์จะประกาศการรับสมัครเพื่อขอรับทุนประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ติดตามประกาศได้ ทาง website ของสหกรณ์ http://www.pktco-op.com