botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 


ระเบียบ

1. เงินค่าหุ้น พ.ศ.2556
2. การรับเงินฝาก พ.ศ.2543
3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2554
4. เงินฝากประจำพิเศษแบบมีเงื่อนไข พ.ศ.2556
5 การให้เงินกู้ พ.ศ.2561
5.1 การให้เงินกู้ พ.ศ.2561 แก้ไขฉบับที่ 6
6. เงินกู้สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ พ.ศ.2554
7. การให้เงินกู้สหกรณ์อื่น พ.ศ.2556
8. การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2551
9. การโอนระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2543
10. การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2554.
11. การตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559
12. ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2543
13. ทุนการศึกษาบุตร พ.ศ.2565
14. ทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่อง พ.ศ.2556
15. การสงเคราะห์ศพ พ.ศ.2556
16. กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2558


 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
การเงิน (รับ-จ่าย) 08.30-15.00 น.
ส่งเอกสาร 08.30-16.30 น.

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป