botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นางสาวปิยาภรณ์ กาจกล้า)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นางนฤมล วุฒิชาญ)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565
 
     มอบเงินประกันกลุ่ม (นางอาภรณ์ ฟองศรีสิน)
     มอบเงินประกันกลุ่ม (นางจิตรลดา หนูคง)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นายอาทิตย์ อี่งสกุล)
     มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางสาลี เตชะมโนสิกุล)
     มอบเงินประกันกลุ่ม (นายอากิต ปิยะพันธ์ )
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายกิตติศักดิ์ มิตรารัตน์)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายอากิต ปิยะพันธ์)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางปราณี จันทร์เพ็ญ)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและประกันกลุ่ม (นางสาวลิดา เสมอมิตร)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นางปราณี จันทร์เพ็ญ)
     มอบเงินประกันกลุ่ม (นายสุวิช วงษ์จันทร์ )
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นางมณีรัตน์ แซ่ลิ้ว)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นางจิตรลดา หนูคง)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นางสาวลิดา เสมอมิตร)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นางโสภาพันธุ์ ลีลากิจรุ่งเรือง)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายอัศจรรย์ บุนนาค)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายสุวิช วงษ์จันทร์)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นายกิตติ บุญยัง)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางอรพินท์ อัคสินธวังกูร)
     มอบเงินประกันกลุ่ม (นางปริญดา คุ้มบ้าน)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกและเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายมาแอน สำราญ)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและประกันชีวิตกลุ่ม (นายพรเทพ ต่อวงศ์)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและประกันชีวิตกลุ่ม (นางศรีเพ็ญ รอบคอบ)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นายอัศจรรย์ บุนนาค)
     มอบเงินประกันกลุ่ม+มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย+มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (นายประสิทธิ์ แต่สกุล)
     มอบเงินประกันกลุ่ม+มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย+มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (นายแสงไทย นราราษฎร์)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายประเสริฐ ศรีอักษร)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางปริญดา คุ้มบ้าน)
     มอบเงินประกันกลุ่ม (นางสาวแสงจันทร์ ประทีป ณ ถลาง)
     มอบเงินประกันกลุ่ม (นางจรูญ สวัสดิเวช)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางจรูญ สวัสดิเวช)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นายประเสริฐ ศรีอักษร)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางดวงจันทร์ เพื่อนรักษ์)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายทรงยศ ตันตระกูล)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นางปริญดา คุ้มบ้าน)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ( (นายอนิทท์ ทองสมบัติ)
     มอบเงินประกันกลุ่ม (นางสมศรี เวชรัตน์)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ((นายแสงไทย นราราษฎร์)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายประสิทธิ์ แต่สกุล)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นางดวงจันทร์ เพื่อนรักษ์)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นายทรงยศ ตันตระกูล )

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
การเงิน (รับ-จ่าย) 08.30-15.00 น.
ส่งเอกสาร 08.30-16.30 น.

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป