botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤศจิกายน 2563
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นายมนัส กิตติกุล )
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤศจิกายน 2563
 
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและมอบเงินประกันกลุ่ม (นางสาววรณัฐ จิรวัฒนานุศาสน์)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและมอบเงินประกันกลุ่ม (นางโสมนภา บรรเทิง)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางอาภาภรณ์ ชัยทองรักษ์)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นายสุจินต์ จันทรวงศ์ )
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 2563
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นางมนัสนิจ ปิ่นแก้ว)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก , มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (นายประวิทย์ จันทวงศ์)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นางโสมนภา บรรเทิง)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นางสาววรณัฐ จิรวัฒนานุศาสน์ )
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กันยายน 2563
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นายศิมล หลักเลิศ)
     มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยและมอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (นายชัยพร เหล่าบุญเกื้อ)
     มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (นางสุจิตรา หยีสะอีด )
     มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (นางลาภ ชื่นจิตต์)
     มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (นางภรณี มิตรารัตน์)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สิงหาคม 2563
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นางจันทนา พิษณุพันธ์ )
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายเผดิม วงศ์ชุมพิศ)
     มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (นางภรณี มิตรารัตน์)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (นางสุจิตรา หยีสะอีด)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (นายประพล เพ็งจันทร์ )
     มอบเงินสงเคราะห์ศพครูไทย (นายมนตรี วัลยะเพ็ชร์)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นายธนชาต เทียนวัฒนากุล)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรกฎาคม 2563
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นายเผดิม วงศ์ชุมพิศ)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายสาคร คูชัมภู)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายศิมล หลักเลิศ)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางสุจิตรา หยีสะอีด)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายประพล เพ็งจันทร์)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายชัยพร เหล่าบุญเกื้อ)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางลาภ ชื่นจิตต์)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มและเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางภรณี มิตรารัตน์)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก( นางสุจิตรา หยีสะอีด)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ มิถุนายน2563
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นายสาคร คูชัมภู)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มและเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายสุนทร เอกวุฒิพงศ์ชัย)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (นายชัยพร เหล่าบุญเกื้อ)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก,มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (นายละม้าย นาคนคร)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก,มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (นางพาณี สุวรรณรัตน์)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก,มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (นายมนตรี วัลยะเพ็ชร์)
     มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (นายอำนวย กิ่งแก้ว)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม2563
 
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มและมอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (นางจำเนียร ระเบียบโอษฐ์)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม,มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ,มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (นายบุญเสี่ยง อารีราษฎร์)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นางภรณี มิตรารัตน์)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ ( นางพาณี สุวรรณรัตน์ )
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เมษายน2563
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ ( นายมนตรี วัลยะเพ็ชร์ )
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และมอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม ( นางสาววราภรณ์ วัจนะพันธ์ )
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีนาคม2563
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ ( นายสุนทร เอกวุฒิพงศ์ชัย )
     มอบเงินกองสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ( นายบุญเสี่ยง อารีราษฎร์ )
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กุมภาพันธ์2563
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นางสาววราภรณ์ วัจนะพันธ์ )
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นางประไพพักตร์ อรัญญาสิต )
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ มกราคม2563
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นางจำเนียร ระเบียบโอษฐ์ )
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำพฤศจิกายน2562
 
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม , มอบเงินกองสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายยุรัตน์ สุขทิพย์)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางรัตนะ ลิมปานนท์)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
 
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม , มอบเงินกองสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางวิภานันท์ โภคบุตร)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก , เงินประกันชีวิตกลุ่ม (นายบุญโช หยองบางไทร)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2562
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นายยุรัตน์ สุขทิพย์)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม , มอบเงินกองสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายนิมาตร มหาสินธุ์)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นางวิภานันท์ โภคบุตร)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายสุนทร ทองแก้ว)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มและมอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (นายนิตย์ ประไพพฤกษ์)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (นางอัญชลี เครือศึก)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (นางนวลน้อย นพคุณ)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นายบุญโช หยองบางไทร)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นางจริยา กาฬกาญจน์)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นายนิมาตร มหาสินธุ์)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางอัญชลี เครือศึก)
     มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย,มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย,มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (นางอมรศรี ตันตินันทกุล)
     มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (นางสาวเจริญ ท่าเรือรักษา)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางนวลน้อย นพคุณ)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นางนวลน้อย นพคุณ)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นางอัญชลี เครือศึก)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นายนิตย์ ประไพพฤกษ์)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางสาววรรณา บุญล้อม)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และเงินประกันกลุ่ม (นายสุทิน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต )
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และเงินประกันกลุ่ม (นางสาวเจริญ ท่าเรือรักษา)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2562
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นางสาวสุพิศ ตันติสุรัติธรรม)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นางสาวเจริญ ท่าเรือรักษา)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางสาววรรณา บุญล้อม)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายสุทิน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ( นางสาวชุมแสง พูลศรี)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (นางสาวฉลวยศรี สันถวรักษ์ )
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (นางศศิธร ชิตินธร )
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ,เงินประกันชีวิตกลุ่ม (นายประพันธ์ ขาวทอง)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2562
 
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายทินกร โสฬส)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางสาวฉลวยศรี สันถวรักษ์)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2561
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (25 ธ.ค. 61)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (11 ธ.ค. 61)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (6 ธ.ค. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและมอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (30 พย. 61)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (30 พย. 61)
     มอบเงินสงเคราะห์ครูไทย (27 พย. 61)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (21 พย. 61)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (16 พ.ย. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2561
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (23 ต.ค. 61)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (19 ต.ค. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561
 
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (10 ก.ย. 61)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (10 ก.ย. 61)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (10 ก.ย. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 
     มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (25 ก.ค. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 
     มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (30 มิ.ย. 61)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (29 มิ.ย. 61)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (26 มิ.ย. 61)
     มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (25 มิ.ย. 61)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และเงินประกันชีวิตกลุ่ม (21 มิ.ย. 61)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (11 มิ.ย. 61)
     มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (11 มิ.ย. 61)
     มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (4 มิ.ย. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (30 พ.ค. 61)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (10 พ.ค. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561
 
     มอบเงินช่วยเหลือ สมาชิกประสพอัคคีภัย (27 เม.ย. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (27 เม.ย. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (3 เม.ย. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (2 เม.ย.61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (28 มี.ค.61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (26 มี.ค.61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ( 20 มี.ค.61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (9 มี.ค. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (8 มี.ค. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (6 มี.ค.61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (14 ก.พ. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (9 ก.พ.61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2561
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (12 ม.ค.61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (5 ม.ค.61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (17 พ.ย.60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (15 พ.ย.60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (9 พ.ย.60)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2560
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (31 ต.ค.60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (30 ต.ค.60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (10 ต.ค. 60)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (10 ส.ค. 60)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (19 ก.ค. 60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (12 ก.ค. 60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (4 ก.ค. 60)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มแก่ทายาทผู้เสียชีวิต (29 มิ.ย. 60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (13 มิ.ย. 60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (7 มิ.ย. 60)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (22 พ.ค. 60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป