botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 


ข้อบังคับ

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด พ.ศ. 2549
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต  จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต  จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต  จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต  จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2562
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต  จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2563


 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
การเงิน (รับ-จ่าย) 08.30-15.00 น.
ส่งเอกสาร 08.30-16.30 น.

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป